:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

 

Daprė ekri  Mesye André Beaussejour youn nan manadyė OH ,Jocelyn JACOB allias  TOP J youn nan chantė group  la pati ak pròp volonte L nan Dimanch kite 31 Desanm pou ouvri Lindy 1er Janvye 2018

Se etrėnn ke l te reseve pou melomann yo ak tout fanatik konpa pou  2018 la nan bėl SWARE SAINT SYLVESTRE kite pase an Frans kote group la tap byen pase,tap byen pase.

LI mande group la pou l pran yon PÒZ, Yon pòz ki ka provizwa kòm définitif.Daprė pawòl MESYE Beaussejour .

Depa subit saa ta pou kòz familyal,pėsonėl  e pofesyonėl

Eske se vre ?

Eske se pa pou min m Poblėm ke BLACK BOY  invoke nan denye MÒSO L LA ke atis la pati  ?

Sak pase vrėman nan  zantray Original H ki se referans e sinbòl  Konpa nan Lakou Paris.

Daprė rėsponsab group la, TOP J rete lwen Paris e li neglije foye l ,Fanmi l ,travay li e min m vi prive l pou  avansman group lan.

Daprė analyz mwen  tout gran atis ki vle kite yon group pròp anplòye min m prétėx saaa.

LI rejwenn group  la  de ZAN aprė l finn krée .LI kontribiye anpil nan siksė group la.

Avan Original H li tap viv Miami kote ke pliziė group tap tagėt li pou l tal trouve yo , yo FĖL anpil promės e min m pran kòb sou li.

YO guėlė pot ko  konn VALĖ l ak  inpòtans li?

Aprė ke OH finn fė  anpil toune USA, Eske se pa remò ki pran group Miami yo paske yo PĖDI yon bon ti gren n e yo mete anpil KÒB DEYÒ pou yo rache ti trezò saaa nan Lakou Paris ?

Eske ORIGINAL H ap KONTINYE sou yon sėl PYE ou de PYE ?

Si non KIYĖS kap ranplase TOP J ?

An verte an verite m  propoze David ESTELLIS yon bon gren n chantė konplė.

Dim sa nou panse.

Avėk yon chantė ou de chantė  OH AP rete referans Konpa nan Lakou Paris.

Nan prochen ATIK mwen map pote plis limyė pou nou nan depa prematire saa avan GRAN KANKOU HAITIAN MUSIC  AWARDS  kote ke OH Nomine e anpil lòt gwo projė pou 2018 la

Nahomie JEAN BAPTISTE