:-)

Promouvoir la culture haïtienne en France

Nahomie Jean Baptiste
Nahomie Jean Baptiste
Visyon Kiltirèl
Drapo Ayiti
DRAPO NOU AK LANG NOU SE FYÈTE NOU 🇭🇹

 

Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) pran yon ansanm dispozisyon nan premye Rezolisyon li pibliye sou òtograf lang kreyòl la nan mwa jen 2017.
Ansanm dispozisyon sila yo ki konsène òtograf lang lan vin modifye oubyen chanje kèk fason nou te konn ekri.
Pou jodi a, n ap fè w dekouvri de (2) nan dispozisyon sila yo:

1- Lang kreyòl pa sèvi ak apostwòf (’) ankò

Li pa nesesè pou nou sèvi ni ak apostwòf ni ak tirè pou nou kole yon mo ak yon lòt. Lè mo tankou (mwen, ou li, nou, yo) parèt sou fòm kout (m, w, l, n, y), nou pa dwe kole yo ni ak mo ki vini anvan yo a, ni ak mo ki vini apre yo a. Annik kite yon espas pou nou separe yo ak lòt mo.

Egzanp:

▪Olye nou ekri <<kreyòl se pa’m>>, n ap ekri pito KREYÒL SE PA M.

▪Olye nou ekri<< M’ap vini>>, n ap ekri M AP VINI.

▪Olye nou ekri<<Se kay manman-m>>, n ap ekri SE KAY MANMAN M

2- Devan vwayèl sila yo (O-Ò-ON- OU-OUN) nou pa sèvi ak « R ». N ap itilize pito « W »

Nou pa sèvi ak « R » devan vwayèl won yo (o, ò, on, ou,oun), men nou itilize « W »

Egzanp:

▪Olye nou ekri << Robinè >>, n ap ekri pito WOBINÈ.

▪Olye nou ekri <<Karotchou>>, n ap ekri pito KAWOTCHOU.

▪Olye nou ekri <<Ròb rouj>>,n ap ekri pito WÒB WOUJ.

Nahomie JEAN BAPTISTE D’HLIVE TV

https://www.facebook.com/visyonkiltitel/